top of page

Zpracování osobních údajů - zákazníci  JLV, a.s. 

Společnost JLV, a.s., IČO: 452 72 298, se sídlem Chodovská 228/3, Praha 4, 141 00, zapsaná v OR vedeném MS Praha, sp.zn. B 1430 ("Správce") zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR") a dalšími právními předpisy.
Za účelem plnění kupní smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a Správcem, jejímž předmětem jsou produkty a zboží Správce, nebo za účelem plnění smlouvy o poskytnutí služeb Správcem uzavřené mezi subjektem údajů a Správcem jsou zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, bydliště, datum narození, e-mailová adresa, a to na základě příslušné smlouvy.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.
Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní údaje subjektu údajů zpřístupněny:
  • poskytovatelé poštovních, právních a účetních služeb.
 
Osobní údaje bude Správce zpracovávat po dobu 3 let od ukončení příslušné smlouvy.
Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.
Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Kontaktní údaje Správce: JLV, a.s., Chodovská 228/3, Praha 4, 141 00, info@jlv.cz, tel. +420 2 71 00 32 70.
bottom of page