top of page

Pro akcionáře

Pozvánka

Představenstvo společnosti
JLV, a.s., IČO: 45272298, Chodovská 228/3, 141 00 Praha 4
svolává
v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a Stanovami společnosti
řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti, která se bude konat dne
30. 5. 2023 od 8.30 hodin v sídle společnosti na adrese: Chodovská 228/3, Praha 4.


Pořad jednání valné hromady:

 

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.
Odůvodnění: Schválení jednacího a hlasovacího řádu patří do působnosti valné hromady.

3. Volba orgánů valné hromady
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady.
Odůvodnění: Schválení orgánů valné hromady patří do působnosti valné hromady v souladu s
§ 422 zákona č. 90/2012 Sb.

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2022, roční
účetní závěrka za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok
2022
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské
činnosti a stavu majetku za rok 2022, roční účetní závěrku za rok 2022 a návrh na vypořádání
hospodářského výsledku za rok 2022.

Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě Zprávu o podnikatelské činnosti a
stavu majetku, roční účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku, aby
mohla valná hromada následně rozhodnout o schválení předložených materiálů a o
vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.

5. Zpráva dozorčí rady
Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.
Odůvodnění: Dozorčí rada předkládá zprávu dozorčí rady v souladu s čl. 36 stanov
společnosti.

6. Schválení Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2022, roční účetní
závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a
stavu majetku za rok 2022, účetní závěrku za rok 2022 a návrh představenstva na vypořádání
hospodářského výsledku za rok 2022.

Odůvodnění: Schvalování Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku, účetní závěrky a
vypořádání hospodářského výsledku patří do působnosti valné hromady dle čl. 18 a 30 stanov
společnosti a dle § 421 zákona č. 90/2012 Sb.

7. Schválení auditora ETI s.r.o., IČ: 24793451, se sídlem Bellevue 3245, Kročehlavy, 272
01 Kladno, na další období
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora ETI s.r.o. pro rok 2023.
Odůvodnění: Schvalování auditora patří do působnosti valné hromady dle § 17 zákona č.
93/2009 Sb.

8. Rozhodnutí o mzdě generálního ředitele společnosti a o výši odměny k rozdělení pro
orgány společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva o mzdě generálního ředitele
společnosti a výši odměny k rozdělení orgánům společnosti – představenstvu a dozorčí radě.

Odůvodnění: Rozhodování o mzdě ředitele a rozhodnutí o výši odměny pro orgány
společnosti patří do působnosti valné hromady dle čl. 18 stanov společnosti a dle § 61 zákona
č. 90/2012 Sb.

9. Změna ve stanovách společnosti
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na změnu stanov společnosti
v článku 6 Předmět podnikání společnosti tak, jak byla změna navržena v příloze pozvánky na
valnou hromadu.

Odůvodnění: Změna stanov patří do působnosti valné hromady v souladu s článkem 18
stanov společnosti. Dle aktuální judikatury Nejvyššího soudu je vymezení předmětu činnosti
jako „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“
považováno za neurčité. Z tohoto důvodu je nutné tento předmět činnosti blíže specifikovat,
například uvedením konkrétních oborů živnosti.
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva na změnu stanov společnosti
v článku 18 Působnost valné hromady tak, jak byla změna navržena v příloze pozvánky na
valnou hromadu.

Odůvodnění: Změna stanov patří do působnosti valné hromady v souladu s článkem 18
stanov společnosti. Ustanovení § 61 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., na které je v článku 18
písm. s) stanov odkazováno, bylo zrušeno. Ustanovení článku 18 písm. s) stanov tak odkazuje
na neexistující ustanovení. Zákon v aktuální podobě nevyžaduje schválení mzdy zaměstnance,
který je současně statutárním orgánem společnosti.

10. Závěr 

Výsledky hospodaření za rok 2022 (v tis. Kč):

Celkové výnosy: 510 428       Hospodářský výsledek (po zdanění): 7 013

Celkové náklady: 503 415      Aktiva/pasiva: 451 357

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 23. 5. 2023. Právo účastnit se valné hromady a
vykonávat práva akcionáře má ten, kdo bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných
cenných papírů jako vlastník akcie.

Registrace akcionářů na valné hromadě začíná v den jejího konání v 8.00 hodin.

Pro účely zápisu do listiny přítomných akcionářů se akcionář-fyzická osoba prokazuje platným
průkazem totožnosti a akcionář-právnická osoba originálem nebo ověřenou kopií platného výpisu z
obchodního rejstříku ve spojení s průkazem totožnosti fyzické osoby, která právnickou osobu na
jednání zastupuje. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Akcionáři mohou být zastoupeni zmocněncem na základě úředně ověřené plné moci udělené
akcionářem-fyzickou osobou nebo statutárním orgánem akcionáře-právnické osoby. Plná moc musí
obsahovat úplné jméno akcionáře a zmocněnce, rodné číslo akcionáře-fyzické osoby, resp. název a
IČO akcionáře-právnické osoby.

Listiny, o nichž se hlasuje na valné hromadě, jsou akcionářům k dispozici v sídle společnosti, nebo na
internetových stránkách společnosti.


Představenstvo JLV, a.s.

 

 

Příloha pozvánky na valnou hromadu JLV, a.s., konanou dne 30.5.2023

Návrh změny stanov:

Změna článku 6 stanov se navrhuje tak, že nově bude článek 6 znít takto:

článek 6
Předmět podnikání


Předmět podnikání společnosti:

- ostatní vedlejší činnosti v dopravě (prodej a kontrola jízdenek, činnosti průvodčího vlaků
osobní přepravy a jiné související činnosti)
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
- hostinská činnost
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- směnárenská činnost
- výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- zprostředkování obchodu a služeb
- velkoobchod a maloobchod
- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
- ubytovací služby
- nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- pronájem a půjčování věcí movitých
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
- poskytování technických služeb
- poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
- pronájem nemovitých věcí


Změna článku 18 stanov se navrhuje tak, že ustanovení článku 18 písm. s) se ruší.

 

 

Veškeré podklady a informace, které se týkají konání řádné valné
hromady akcionářů dne 30. května 2023 jsou k dispozici v sídle společnosti.

Návrhy usnesení valné hromady včetně zdůvodnění nebo vyjádření
představenstva a dozorčí rady k navrhovaným bodům pořadu jednání valné
hromady


Níže jsou uvedeny návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání, jejich zdůvodnění a
bližší informace k těmto bodům. Pokud se změní okolnosti, z nichž představenstvo vycházelo
při přípravě této pozvánky, nebo pokud obdrží nové informace ve vztahu k bodům zařazeným
na pořad jednání valné hromady, představenstvo může návrhy usnesení pozměnit, případně
předložit i nové.

K bodu 1/ Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Návrh usnesení:
K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.

Zdůvodnění:
Jedná se o organizační bod vedoucí k zahájení valné hromady. Valná hromada je schopna se
usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje
45 % základního kapitálu.

K organizačnímu zajištění valné hromady dále uvádíme, že na valné hromadě budou platit
obecně platná hygienická opatření, která odpovídají požadavkům právních předpisů i
rozhodnutí orgánů veřejné správy platných ke dni konání valné hromady.

K bodu 2/ Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.

Zdůvodnění:
Schválení jednacího a hlasovacího řádu patří do působnosti valné hromady.

K bodu 3/ Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:
Valná hromada volí:

za předsedu valné hromady:   Ing. Jaromíra Bogiše
za zapisovatele:    Ing. Karolínu Slezákovou
za ověřovatele zápisu:    Ing. Petra Vozanku, Bc. Vladana Horáka
za osoby pověřené sčítáním hlasů:   Vlastu Šustrovou,  Jaroslavu Usnulovou

Zdůvodnění:
Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“) valná hromada. S ohledem na
aktuální přítomnost osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady si představenstvo
vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravené návrhy usnesení na volbu orgánů valné
hromady.

K bodu 4/ Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2022,
roční účetní závěrka za rok 2022 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku


Návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022
Na základě výsledků hospodaření a stavu majetku uvedených v účetní závěrce roku 2022 a
po posouzení celkové finanční situace akciové společnosti předkládá představenstvo valné
hromadě tento návrh na vypořádání hospodářského výsledku akciové společnosti JLV.


 

Hospodářský výsledek po zdanění                                                7.012.593,71 Kč

Příděly do fondů                                                                                1.225.629,69 Kč 
(Příděl do rezervního fondu 350.629,69 Kč, příděl do sociálního fondu 875.000,- Kč)
Zvláštní kapitálový fond (investiční)                                                                 0,00 Kč

Převod z účtu Nerozdělený zisk minulých let                                        2.104.155,98 Kč
Dividendy (40 Kč/akcii)                                                                     7.891.120,00 Kč

Tantiémy                                                                                                       0,00 Kč
Nerozdělený zisk                                                                                           0,00 Kč


Pozn.
O použití účtu Nerozdělený zisk minulých let rozhoduje valná hromada akcionářů

Rezervní fond
1. Rezervní fond se doplňuje každoročně ze zisku zbylého po odvodech a daních minimálně ve
výši 5 % až do vytvoření rezervního fondu ve výši 20 % základního kapitálu.
2. Rezervní fond se používá k zajišťování mimořádných a nepředvídaných potřeb společnosti,
zejména k úhradě neočekávaných ztrát společnosti, k úhradě věřitelům apod.
3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo

Způsob výplaty dividend za rok 2022
Akcionáři mohou zvolit následující způsob výplaty:

a) osobní převzetí v pokladně JLV, a.s., od 1.6.2023 v pracovní dny
od 9.00 – 15.00 hod. V případě osobního převzetí se musí akcionář prokázat platným
úředním dokladem totožnosti. Jestliže dividendu vyzvedává zástupce akcionáře, musí
se prokázat svým platným úředním dokladem totožnosti a úředně ověřenou plnou
mocí obsahující údaje uvedené v písemné přihlášce o dividendu;

b) převodem na účet akcionáře u peněžního ústavu na základě písemné přihlášky o
dividendu.

Písemná přihláška o dividendu musí obsahovat: jméno a příjmení fyzické osoby nebo název
(obchodní firmu) právnické osoby, adresu bydliště nebo sídla právnické osoby včetně PSČ,
bankovní spojení (číslo účtu), včetně příslušných symbolů platby, rodné číslo nebo IČ, počet
akcií, způsob výplaty, datum a úředně ověřený podpis, u právnických osob úředně ověřený
podpis statutárního orgánu a výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců. Dividenda je
splatná do 30 kalendářních dnů od data obdržení platné písemné přihlášky o dividendu.

Návrh usnesení:
K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.

Zdůvodnění:
Představenstvo společnosti předkládá zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a
stavu majetku za rok 2022, roční účetní závěrku za rok 2022 a návrh na vypořádání
hospodářského výsledku za rok 2022.

K bodu 5/ Zpráva dozorčí rady

Návrh usnesení:
K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.

Zdůvodnění:
Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanoveními § 447 odst. 3 ZOK a § 449 odst. 1 ZOK
seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady a také s výsledky přezkumu
řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského
výsledku za rok 2022. Pověřený člen dozorčí rady dále seznámí valnou hromadu s dalšími
zprávami a informacemi vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti.

K bodu 6/ Schválení Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2022, roční
účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku


Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za
rok 2022, roční účetní závěrku za rok 2022 a návrh na vypořádání zisku za rok 2022 ve znění
předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění:
Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2022.
O použití účtu Nerozdělený zisk rozhoduje valná hromada akcionářů, rezervní fond se
doplňuje každoročně ze zisku zbylého po odvodech a daních minimálně ve výši 5 % až do
vytvoření rezervního fondu ve výši 20 % základního kapitálu. Rezervní fond se používá k
zajišťování mimořádných a nepředvídaných potřeb společnosti, zejména k úhradě
neočekávaných ztrát společnosti, k úhradě věřitelům apod.

K bodu 7/ Schválení auditora ETI s.r.o., IČO: 24793451

Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje za auditora společnost ETI, s.r.o., IČO: 24793451, se sídlem
Bellevue 3245, Kročehlavy, PSČ 272 01 Kladno, číslo auditorského oprávnění v seznamu
auditorských společností je 514 a ukládá představenstvu uzavřít s auditorem smlouvu o
provedení auditu za rok 2023.

Zdůvodnění:
Auditora schvaluje valná hromada dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. Smlouva je uzavírána vždy
na jedno účetní období. Zkušenost v odvětví dopravy a služeb, dlouhodobé působení na trhu,
příznivá cenová nabídka.

K bodu 8/ Rozhodnutí o mzdě ředitele a o výši odměny pro orgány společnosti

Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje návrh představenstva o mzdě generálního ředitele společnosti a
výši odměny k rozdělení orgánům společnosti – představenstvu a dozorčí radě.
Jiné odměny ani další benefity mimo těch, jenž jsou uvedeny ve Smlouvě o výkonu funkce,
nesmí být členům představenstva ani dozorčí rady poskytnuty bez rozhodnutí a zejména
souhlasu valné hromady akcionářů!

Zdůvodnění:
Rozhodování o mzdě ředitele a rozhodnutí o výši odměny pro orgány společnosti patří do
působnosti valné hromady dle čl. 18 stanov společnosti a dle § 61 zákona č. 90/2012 Sb.

K bodu 9/ Změna ve stanovách společnosti

Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje návrh představenstva na změnu stanov společnosti v článku 6
Předmět podnikání společnosti tak, jak byla změna navržena v příloze pozvánky na valnou
hromadu


 

Příloha pozvánky

Změna článku 6 stanov se navrhuje tak, že nově bude článek 6 znít takto:

článek 6
Předmět podnikání


Předmět podnikání společnosti:

- ostatní vedlejší činnosti v dopravě (prodej a kontrola jízdenek, činnosti průvodčího vlaků
osobní přepravy a jiné související činnosti)
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- hostinská činnost
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- směnárenská činnost
- výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
- vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- zprostředkování obchodu a služeb
- velkoobchod a maloobchod
- skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
- ubytovací služby
- nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
- pronájem a půjčování věcí movitých
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních
produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
- poskytování technických služeb
- poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
- pronájem nemovitých věcí

Změna článku 18 stanov se navrhuje tak, že ustanovení článku 18 písm. s) se ruší.

Zdůvodnění:
Změna stanov patří do působnosti valné hromady v souladu s článkem 18 stanov
společnosti. Dle aktuální judikatury Nejvyššího soudu je vymezení předmětu činnosti jako
„výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ považováno
za neurčité. Z tohoto důvodu je nutné tento předmět činnosti blíže specifikovat, například
uvedením konkrétních oborů živnosti.

Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje návrh představenstva na změnu stanov společnosti v článku 18
Působnost valné hromady tak, jak byla změna navržena v příloze pozvánky na valnou
hromadu.

Zdůvodnění:
Změna stanov patří do působnosti valné hromady v souladu s článkem 18 stanov
společnosti. Ustanovení § 61 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., na které je v článku 18 písm. s)
stanov odkazováno, bylo zrušeno. Ustanovení článku 18 písm. s) stanov tak odkazuje na
neexistující ustanovení. Zákon v aktuální podobě nevyžaduje schválení mzdy zaměstnance,
který je současně statutárním orgánem společnosti.

K bodu 1O/ Závěr
Shrnutí hlasování v rámci řádné valné hromady akcionářů a její ukončení.Představenstvo JLV, a.s.

bottom of page