top of page

Pro akcionáře

 

Pozvánka

Představenstvo společnosti

JLV, a.s., IČO: 45272298, Chodovská 228/3, 141 00 Praha 4

svolává

v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a Stanovami společnosti

řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti, která se bude konat dne

4. 6. 2024 od 8.30 hodin v sídle společnosti na adrese: Chodovská 228/3, Praha 4.

 

Pořad jednání valné hromady:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
  Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.
  Odůvodnění: Schválení jednacího a hlasovacího řádu patří do působnosti valné hromady.

 3. Volba orgánů valné hromady
  Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady.
  Odůvodnění: Schválení orgánů valné hromady patří do působnosti valné hromady v souladu s § 422 zákona č. 90/2012 Sb.

 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2023, roční účetní závěrka za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
  Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2023, roční účetní závěrku za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.
  Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku, roční účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku, aby mohla valná hromada následně rozhodnout o schválení předložených materiálů a o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.

 5. Zpráva dozorčí rady
  Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.
  Odůvodnění: Dozorčí rada předkládá zprávu dozorčí rady v souladu s čl. 36 stanov společnosti.

 6. Schválení Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2023, roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023
  Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2023, účetní závěrku za rok 2023 a návrh představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.
  Odůvodnění: Schvalování Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku, účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku patří do působnosti valné hromady dle čl. 18 a 30 stanov společnosti a dle § 421 zákona č. 90/2012 Sb.

 7. Schválení auditora ETI s.r.o., IČ: 24793451, se sídlem Bellevue 3245, Kročehlavy, 27201 Kladno, na další období
  Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora ETI s.r.o. pro rok 2024.
  Odůvodnění: Schvalování auditora patří do působnosti valné hromady dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb.

 8. Volba členů představenstva a dozorčí rady
  Návrh usnesení: Valná hromada volí s okamžitou účinností nového člena orgánů společnosti za původního člena. Současně VH schvaluje Smlouvu o výkonu funkce nového člena orgánů.
  Odůvodnění: Volba členů orgánů společnosti spadá do působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. Podle § 443 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. funkce člena představenstva zaniká, je-li za něj zvolen nový člen.

 9. Rozhodnutí o výši odměny k rozdělení pro orgány společnosti
  Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva o výši odměny k rozdělení orgánům společnosti – představenstvu a dozorčí radě.
  Odůvodnění: Rozhodnutí o výši odměny pro orgány společnosti patří do působnosti valné hromady dle čl. 18 stanov společnosti a dle § 61 zákona č. 90/2012 Sb.

 10. Závěr

 

 

Výsledky hospodaření za rok 2023 (v tis. Kč):

Celkové výnosy: 601 352,6      Hospodářský výsledek (po zdanění): 9 764,4         

Celkové náklady: 591 588,2      Aktiva/pasiva: 467 734,8      


 

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 28. 5. 2024. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má ten, kdo bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako vlastník akcie.


 

Registrace akcionářů na valné hromadě začíná v den jejího konání v 8.00 hodin.

Pro účely zápisu do listiny přítomných akcionářů se akcionář-fyzická osoba prokazuje platným průkazem totožnosti a akcionář-právnická osoba originálem nebo ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku ve spojení s průkazem totožnosti fyzické osoby, která právnickou osobu na jednání zastupuje. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Akcionáři mohou být zastoupeni zmocněncem na základě úředně ověřené plné moci udělené akcionářem-fyzickou osobou nebo statutárním orgánem akcionáře-právnické osoby. Plná moc musí obsahovat úplné jméno akcionáře a zmocněnce, rodné číslo akcionáře-fyzické osoby, resp. název a IČO akcionáře-právnické osoby.

 

Listiny, o nichž se hlasuje na valné hromadě, jsou akcionářům k dispozici v sídle společnosti, nebo na internetových stránkách společnosti.

 

Představenstvo JLV, a.s.

Veškeré podklady a informace, které se týkají konání řádné valné hromady akcionářů

dne 4. června 2024 jsou k dispozici v sídle společnosti.

Návrhy usnesení valné hromady včetně zdůvodnění nebo vyjádření představenstva
a dozorčí rady k navrhovaným bodům pořadu jednání valné hromady

 

Níže jsou uvedeny návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání, jejich zdůvodnění a bližší informace k těmto bodům. Pokud se změní okolnosti, z nichž představenstvo vycházelo při přípravě této pozvánky, nebo pokud obdrží nové informace ve vztahu k bodům zařazeným na pořad jednání valné hromady, představenstvo může návrhy usnesení pozměnit, případně předložit i nové.

 

K bodu 1/ Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

 

Návrh usnesení:

K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.

 

Zdůvodnění:

Jedná se o organizační bod vedoucí k zahájení valné hromady. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 45 % základního kapitálu.

 

K bodu 2/ Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

 

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.

 

Zdůvodnění:

Schválení jednacího a hlasovacího řádu patří do působnosti valné hromady.

 

K bodu 3/ Volba orgánů valné hromady

 

Návrh usnesení:

Valná hromada volí:

 

za předsedu valné hromady: Ing. Jaromíra Bogiše, CSc.

za zapisovatele: Ing. Karolínu Slezákovou

za ověřovatele zápisu: Ing. Petra Vozanku , Bc. Vladana Horáka

za osoby pověřené sčítáním hlasů: Vlastu Šustrovou, Adélu Tichou

 

Zdůvodnění:

Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“) valná hromada. S ohledem na aktuální přítomnost osob, které budou navrženy do orgánů valné hromady si představenstvo vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravené návrhy usnesení na volbu orgánů valné hromady.

 

K bodu 4/ Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2023, roční účetní závěrka za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku

 

Návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023

Na základě výsledků hospodaření a stavu majetku uvedených v účetní závěrce roku 2023 a po posouzení celkové finanční situace akciové společnosti předkládá představenstvo valné hromadě tento návrh na vypořádání hospodářského výsledku akciové společnosti JLV.

Hospodářský výsledek po zdanění:  9.764.414 ,66 Kč

 

Příděly do fondů:   1.638.220,73 Kč

(Příděl do rezervního fondu 488.220,73 Kč, příděl do sociálního fondu 1.150.000,- Kč)

Zvláštní kapitálový fond (investiční):  0,00 Kč

Převod na účet Nerozdělený zisk minulých let:  235.073,93 Kč

Dividendy (40 Kč/akcii):  7.891.120,00 Kč

Tantiémy: 0,00 Kč

Nerozdělený zisk: 0,00 Kč


 

Pozn.

O použití účtu Nerozdělený zisk minulých let rozhoduje valná hromada akcionářů.

Rezervní fond

1. Rezervní fond se doplňuje každoročně ze zisku zbylého po odvodech a daních minimálně ve výši 5 % až do vytvoření rezervního fondu ve výši 20 % základního kapitálu.

2. Rezervní fond se používá k zajišťování mimořádných a nepředvídaných potřeb společnosti, zejména k úhradě neočekávaných ztrát společnosti, k úhradě věřitelům apod.

3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.

Způsob výplaty dividend za rok 2023

Dle § 349 zákona o obchodních korporacích je možné vyplácet dividendy výhradně bezhotovostním způsobem, a to převodem na účet akcionáře u peněžního ústavu na základě písemné přihlášky o dividendu.

Písemná přihláška o dividendu musí obsahovat: jméno a příjmení fyzické osoby nebo název (obchodní firmu) právnické osoby, adresu bydliště nebo sídla právnické osoby včetně PSČ, bankovní spojení (číslo účtu), včetně příslušných symbolů platby, rodné číslo nebo IČ, počet akcií, datum a úředně ověřený podpis, u právnických osob úředně ověřený podpis statutárního orgánu a výpis z obchodního rejstříku, ne starší 3 měsíců. V případě podání přihlášky prostřednictvím datové schránky je třeba, aby akcionář - fyzická osoba -dokumenty potřebné k výplatě zaslal prostřednictvím své datové schránky fyzické osoby. Žádost musí být podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem. U akcionářů právnických osob musí být žádost zaslána z datové schránky právnické osoby a podepsána kvalifikovaným elektronickým podpisem osoby, která dle způsobu zastupování právnické osoby uvedené v obchodním rejstříku může právnickou osobu zastupovat. Dividenda je splatná do 30 kalendářních dnů od data obdržení platné písemné přihlášky o dividendu.

Návrh usnesení:

K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.

 

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti předkládá zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2023, roční účetní závěrku za rok 2023 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023.

 

K bodu 5/ Zpráva dozorčí rady

Návrh usnesení:

K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.

Zdůvodnění:

Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanoveními § 447 odst. 3 ZOK a § 449 odst. 1 ZOK seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady a také s výsledky přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2023. Pověřený člen dozorčí rady dále seznámí valnou hromadu s dalšími zprávami a informacemi vyžadovanými právními předpisy či stanovami společnosti.

K bodu 6/ Schválení Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2023, roční účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2023, roční účetní závěrku za rok 2023 a návrh na vypořádání zisku za rok 2023 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

 

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2023.

O použití účtu Nerozdělený zisk rozhoduje valná hromada akcionářů, rezervní fond se doplňuje každoročně ze zisku zbylého po odvodech a daních minimálně ve výši 5 % až do vytvoření rezervního fondu ve výši 20 % základního kapitálu. Rezervní fond se používá k zajišťování mimořádných a nepředvídaných potřeb společnosti, zejména k úhradě neočekávaných ztrát společnosti, k úhradě věřitelům apod.

 

K bodu 7/ Schválení auditora ETI s.r.o., IČO: 24793451

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje za auditora společnost ETI, s.r.o., IČO: 24793451, se sídlem

Bellevue 3245, Kročehlavy, PSČ 272 01 Kladno, číslo auditorského oprávnění v seznamu auditorských společností je 514 a ukládá představenstvu uzavřít s auditorem smlouvu o provedení auditu za rok 2024.

 

Zdůvodnění:

Auditora schvaluje valná hromada dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. Smlouva je uzavírána vždy na jedno účetní období. Zkušenost v odvětví dopravy a služeb, dlouhodobé působení na trhu, příznivá cenová nabídka.

K bodu 8/ Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady

Návrh usnesení:

Valná hromada volí s okamžitou účinností nového člena představenstva za původního člena představenstva.

 

Zdůvodnění:

Volba členů orgánů společnosti spadá do působnosti valné hromady dle § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. Podle § 443 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. funkce člena představenstva zaniká, je-li za něj zvolen nový člen.

K bodu 9/ Rozhodnutí o výši odměny pro orgány společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje návrh představenstva o výši odměny k rozdělení orgánům společnosti – představenstvu a dozorčí radě.

Jiné odměny ani další benefity mimo těch, jenž jsou uvedeny ve Smlouvě o výkonu funkce, nesmí být členům představenstva ani dozorčí rady poskytnuty bez rozhodnutí a zejména souhlasu valné hromady akcionářů!

Zdůvodnění:

Rozhodování o výši odměny pro orgány společnosti patří do působnosti valné hromady dle čl. 18 stanov společnosti a dle § 61 zákona č. 90/2012 Sb.

K bodu 1O/ Závěr

Shrnutí hlasování v rámci řádné valné hromady akcionářů a její ukončení.

 

Představenstvo JLV, a.s.

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA (pdf)

bottom of page