top of page

Integrovaná politika společnosti JLV, a.s

Systém managementu kvality, systém managementu bezpečnosti potravin a systém managementu hospodaření s energií (SMK/SMBP/FSSC 22000/EnMS)

 1. Poskytovat kvalitní gastronomické a ubytovací služby v železniční dopravě

 2. Neustále zvyšovat kvalitu gastronomických a ubytovacích služeb pro maximální zajištění spokojenosti zákazníků

 3. Obstát v konkurenčním prostředí na trhu poskytovatelů cateringových služeb je zájmem každého pracovníka společnosti

 4. Seznamovat se s potřebami současných a potencionálních zákazníků a jejich podněty přenášet do systému kvality a bezpečnosti potravin společnosti

 5. Prohlubovat atmosféru zájmu každého pracovníka o kvalitu služby

 6. Vzděláváním pracovníků přispívat k neustálému rozvoji lidských zdrojů a profesionalizaci nabízených služeb

 7. Posilovat a rozvíjet postavení společnosti na evropském trhu poskytovatelů cateringových služeb

 8. Posilovat a rozvíjet postavení společnosti na evropském trhu ve výrobě teplých a studených pokrmů

 9. Vyrábět a distribuovat výhradně kvalitní, konkurenceschopné, zdravotně nezávadné a bezpečné potraviny

 10. Dokumentovat, přezkoumávat a aktualizovat pravidla správné výrobní a hygienické praxe (SVP a SHP) a programů nezbytných předpokladů (PNP), obrany proti bioterorismu a prevenci proti falšování potravin. Při řízení výroby brát trvalý zřetel na dodržování těchto pravidel.

 11. Provádět pravidelná školení zaměstnanců ze stanovených pravidel osobní hygieny, SVP, SHP, PNP, obrany proti bioterorismu a prevenci proti falšování potravin

 12. Zajišťovat trvalou aktivní komunikaci se zákazníky, schopnost poskytnout určitým skupinám obyvatel (alergiků) informace o přítomnosti alergenních složek a případné připomínky a požadavky vztažené k bezpečnosti potravin zapracovat do SVP a SHP

 13. Zajišťovat trvalou aktivní komunikaci s dodavateli vstupních surovin a obalů, specifikovat požadavky na bezpečnost vstupní suroviny a obalového materiálu dle legislativních požadavků, provádět kontroly těchto požadavků a přijímat k dalšímu zpracování pouze bezpečné vstupy

 14. Provádět týmem FSSC (HACCP, VACCP, TACCP) min. 1 x ročně validace kombinací ovládacích opatření. Provádět odhalování potravinových podvodů a obrany potravin.

 15. Plnit aplikovatelné požadavky na bezpečnost potravin včetně požadavků předpisů a regulačních orgánů a vzájemně dohodnutých požadavků zákazníků týkajících se bezpečnosti potravin

 16. Dodržovat právní a jiné požadavky v oblasti hospodaření s energií a ostatních požadavků, ke kterým se společnost zavázala

 17. Neustálé zlepšovat a hledat úspory v oblasti energií a snižování energetické náročnosti

 18. Poskytovat informace a zdroje, které jsou potřebné pro dosažení stanovených cílů a cílových hodnot

 19. Zabývat se připomínkami zaměstnanců a veřejnosti týkající se vlivu produktu na systém EnMS

 20. Neustále vzdělávat, motivovat pracovníky a zvyšovat jejich znalost a péči o šetrné a úsporné zacházení s energií

 21. V oblasti nakupování podporovat energeticky úsporné produkty a služby

 22. Zapojit všechny zainteresované strany na realizaci jejich návrhů zlepšení v oblasti hospodaření s energií

 23. Pravidelně přezkoumávat politiku, její vhodnost, přiměřenost a efektivnost

K naplnění přijaté politiky vedení společnosti stanovilo tento program:

a) Všichni pracovníci společnosti musí mít neustále na mysli spokojenost našich zákazníků a všechny činnosti podřídit tomuto cíli. Jenom spokojenost zákazníků opravňuje naší organizaci k přežití a prosperitě v tržní konkurenci jiných firem. Zejména u pracovníků marketingu a obchodních služeb, je vyžadována vysoká úroveň komunikace se zákazníkem.

b) Vedení společnosti bude důsledně vyžadovat svědomité plnění úkolů od všech pracovníků společnosti. Sledování nákladů na nekvalitní produkci bude důsledně promítáno do systému odměňování.

 

c) Vrcholové vedení se zavazuje poskytnout všem pracovníkům potřebné pracovní vybavení k naplnění vytčeného cíle.

 

d) Všichni pracovníci budou k vykonávaným činnostem pečlivě školeni, neboť pouze dobře vycvičený pracovník může podat kvalitní výkon.

 

e) Nástrojem pro dosažení našeho strategického cíle je integrovaný systém managementu kvality, bezpečnosti potravin, systému FSSC 22000 a hospodaření s energií (IMS). Od všech pracovníků je, přiměřeně k zastávané funkci, vyžadována jeho znalost.

bottom of page