top of page

Pravidla soutěže

Minimální věková hranice pro účast je 18 let v den vyhlášení soutěže. Doba trvání je od 20. 6. do 28. 6. 2024.

Úvodní ustanovení:

Vyhlašovatelem soutěže je společnost JLV a.s. se sídlem Chodovská 228/3, PSČ 141 00, IČ: 45272298. Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 1430. Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem soutěže. Vložením soutěžního komentáře projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

Podmínky soutěže:

Věk soutěžícího musí v den vyhlášení soutěže 20.6.2024 splňovat věkovou hranici 18 let.

Soutěžící nesmí mít se společností JLV uzavřenou smlouvu na HPP, DPP, DPČ, ani nesmí být v rodinném vztahu se zaměstnanci společnosti.

Předání výhry se provede skrze osobní předání ve společnosti JLV, anebo přes kurýrní službu v rámci České republiky.

Dodržování těchto pravidel soutěže.

Soutěžící před vstupem do soutěže musí být vlastníkem osobního profilu na sociální síti Facebook zřízeného v souladu s podmínkami sítě Facebook dostupnými na adrese: www.facebook.com/terms.php.

Soutěžící je oprávněn zapojit se do soutěže pouze jednou, a to prostřednictvím vlastního autentického profilu na sociální síti Facebook.

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována společností Meta a nemá tak žádné závazky vůči soutěžících či výhercům.

Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

Losování výhry

Výherci soutěže budou vybrání z komentářů vložených pod soutěžní příspěvek, pod který budou soutěžící vkládat soutěžní komentáře a podmínkou je označení další osoby.

Vyhrávají takové soutěžní komentáře, které vybere náhodně sekretariát společnosti. 

Jména výherců budou oznámena po skončení soutěže na Facebookové nebo Instagram stránce ČD Restaurant. 

Jestliže výherce nezareaguje do 96 hodin od vyhlášení výherců a nesdělí vyhlašovateli své kontaktní

údaje, výhra propadá vyhlašovateli. Výhra také propadá vyhlašovateli v případě, že nebyla dostatečně

prokázána totožnost výherce nebo pokud bylo kdykoli před předáním výhry zjištěno porušení těchto

pravidel ze strany výherce.

Na získání výhry v této soutěži není právní nárok. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat

výměnu za jiné zboží.

V případě doručování výher běžnou poštovní nebo obdobnou přepravou na území České republiky hradí náklady na doručení vyhlašovatel. V případě, že výhru nebude možné doručit na výhercem poskytnutou adresu z důvodu na straně výherce, je výherce povinen vyhlašovateli nahradit náklady vynaložené na dopravu a zabalení výhry. V případě nedostupnosti si výherce může předem domluvit s vyhlašovatelem dobu doručení výhry. 

Práva k poskytnutému obsahu

Soutěžící je povinen při své účasti v soutěži sdílet nebo jinak šířit pouze obsah, jehož je autorem on

sám nebo jeho rodinný příslušník nebo k jehož užití v rámci soutěže je sám oprávněn a k němuž je

oprávněn udělovat licence.

Splněním soutěžního úkolu poskytuje soutěžící vyhlašovateli bezplatnou nevýhradní licenci pro území

celého světa, bez časového a množstevního omezení, a to ke všem druhům užití poskytnutého

obsahu. Soutěžící dále zasláním soutěžního příspěvku uděluje vyhlašovateli souhlas ke zveřejnění

díla, jeho úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazením do díla souborného,

jakož i k tomu, aby vyhlašovatel uváděl soutěžní příspěvek na veřejnosti pod svým jménem. Soutěžící

souhlasí s tím, že vyhlašovatel je oprávněn udělenou licenci zcela či částečně postoupit třetím osobě

nebo ji dále poskytnout formou podlicence.

 

Ochrana osobních údajů

Účastí v soutěži soutěžící uděluje vyhlašovateli souhlas se zpracováním osobních údajů.

Soutěžící vložením soutěžního komentáře pod soutěžní příspěvek dává vyhlašovateli soutěže v

souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů

v rozsahu jméno, příjmení a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži,

předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely vyhlašovatele – správce osobních

údajů, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro

zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb.

Správcem a zpracovatelem osobních údajů je organizátor soutěže.

V případě, že se soutěžící stane výhercem jedné z cen, souhlasí též se zveřejněním svých osobních

údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, na

Facebook stránkách a webových stránkách vyhlašovatele, a to výhradně ve spojení se soutěží. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše

uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob zajišťující technickou stránku soutěže.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou

formou na adrese sídla vyhlašovatele, a dále práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména

právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich

likvidaci. Odvolání souhlasu je možné učinit písemně na adrese vyhlašovatele a je účinné okamžikem

doručení vyhlašovateli. Odvoláním souhlasu zaniká účast soutěžícího v soutěži stejně jako nárok na

výhru.

V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na správce zasláním dotazu na

adresu jlv@jlv.cz

 

Ostatní podmínky

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit a dále je oprávněn výhry nahradit jinými v obdobné hodnotě.

Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována.

Jakékoli vyobrazení výher je pouze ilustrativní.

Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy

způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami

v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo

poškození výhry v případě přepravy poštou.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci

vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto

pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociální sítě Facebook nebo pokud jeho jednání v rámci

soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele nebo jiných soutěžících, nebo bude

v rozporu s právním řádem České republiky nebo Slovenské republiky či dobrými mravy.

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, spravována nebo přidružena k sociální síti

Facebook.

Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo

podněty soutěžících.

 

 

 

bottom of page