top of page

Informace o zpracování osobních údajů obchodních partnerů společnosti JLV, a.s.

Společnost JLV, a.s., IČO: 452 72 298, se sídlem Chodovská 228/3, Praha 4, 141 00, zapsaná v OR vedeném MS Praha, sp.zn. B 1430 ("Správce") zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů ("GDPR") a dalšími právními předpisy.
Za účelem plnění smlouvy jsou po dobu trvání smlouvy Správcem zpracovávány tyto osobní údaje/kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, a to na základě smlouvy.
Za účelem splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště, sídlo, IČ, DIČ, a to na základě zákona. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.
Za účelem oprávněného zájmu Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, sídlo, bydliště, IČ, DIČ. Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených Správcem na základě smluv o zpracování osobních údajů.
Seznam subjektů/kategorií příjemců, kterým můžou být osobní údaje subjektu údajů zpřístupněny: orgány státní správy, poskytovatelé poštovních, právních a účetních služeb.
Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.
Subjekt údajů má dále právo získat od Správce osobní údaje, které se subjektu údajů týkají a jež subjekt údajů Správci poskytnul. Správce na základě žádosti subjektu údajů poskytne subjektu údajů údaje bez zbytečného odkladu ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo je na žádost subjektu údajů poskytne jinému jednoznačně určenému správci. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje do třetích zemí.
Domnívá-li se subjekt údajů, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 
Kontaktní údaje Správce: JLV, a.s., Chodovská 228/3, Praha 4, 141 00, info@jlv.cz, tel. +420 2 71 00 32 70
bottom of page