Pozvánka na VH

Představenstvo společnosti

JLV, a.s., IČO: 45272298, Chodovská 228/3, 141 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1430

svolává

v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a Stanovami společnosti

řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti, která se bude konat dne

28. 5. 2019 od 8.30 hodin v sídle společnosti: Chodovská 228/3, Praha 4

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
  2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.

Odůvodnění: Schválení jednacího a hlasovacího řádu patří do působnosti valné hromady.

  1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady.

Odůvodnění: Schválení orgánů valné hromady patří do působnosti valné hromady.

  1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2018, roční účetní závěrka za rok 2018 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku

za rok 2018.

Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku, roční účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku, aby mohla valná hromada následně rozhodnout o schválení předložených materiálů a o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018.

  • Zpráva dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.

  1. Schválení Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2018, roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2018, účetní závěrku za rok 2018 a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018.

. Odůvodnění: Schvalování Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku, účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku patří do působnosti valné hromady.

  1. Schválení auditora ETI s.r.o., IČO: 24793451, se sídlem Bellevue 3245, Kročehlavy, 272 01 Kladno, na další období

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora ETI s.r.o. pro rok 2019.

Odůvodnění: Schvalování auditora patří do působnosti valné hromady.

  • Odvolání a volba členů představenstva

Návrh usnesení: valná hromada schvaluje nového člena představenstva za Ing. Luďku Hnulíkovou a nového člena dozorčí rady za Ing. Michala Štěpána, kteří ukončili členství na vlastní žádost ke dni 31. 3. 2019.

Odůvodnění: Volba členů představenstva a dozorčí rady spadá do působnosti valné hromady.

  1. Rozhodnutí o mzdě generálního ředitele společnosti a o výši odměny pro orgány společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva o mzdě generálního ředitele společnosti a výši odměny vyplacené orgánům společnosti.

Odůvodnění: Rozhodování o mzdě ředitele a rozhodnutí o výši odměny pro orgány orgánů společnosti patří do působnosti valné hromady.

  1. Závěr

Výsledky hospodaření za rok 2018 (v tis. Kč):

Celkové výnosy: 507.953 Hospodářský výsledek (po zdanění): 16.895

Celkové náklady: 491.058 Aktiva/pasiva: 506.712

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21. 5. 2019. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má ten, kdo bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu emise z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů.

Registrace akcionářů na valné hromadě začíná v den jejího konání v 8.00 hodin.

Pro účely zápisu do listiny přítomných akcionářů akcionář-fyzická osoba se prokazuje platným průkazem totožnosti a akcionář-právnická osoba originálem nebo ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku ve spojení s průkazem totožnosti fyzické osoby, která právnickou osobu na jednání zastupuje. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Akcionáři mohou být zastoupeni zmocněncem na základě úředně ověřené plné moci udělené akcionářem-fyzickou osobou nebo statutárním orgánem akcionáře-právnické osoby. Plná moc musí obsahovat úplné jméno akcionáře a zmocněnce, rodné číslo akcionáře-fyzické osoby, resp. obchodní jméno a IČO akcionáře-právnické osoby.

Představenstvo JLV, a.s.