Pozvánka na VH

 Představenstvo společnosti

JLV, a.s., IČO: 45272298, Chodovská 228/3, 141 00 Praha 4

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1430

svolává

v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a Stanovami společnosti

řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti, která se bude konat dne

26. 5. 2021 od 8.30 hodin v sídle společnosti: Chodovská 228/3, Praha 4

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.

Odůvodnění: Schválení jednacího a hlasovacího řádu patří do působnosti valné hromady.

3. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady.

Odůvodnění: Schválení orgánů valné hromady patří do působnosti valné hromady v souladu s § 422 zákona č. 90/2012 Sb.

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2020, roční účetní závěrka za rok 2020 a návrh na vypořádání ztráty za rok 2020

Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku, roční účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku, aby mohla valná hromada následně rozhodnout o schválení předložených materiálů a o vypořádání ztráty za rok 2020.

5. Zpráva dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.

Odůvodnění: Dozorčí rada předkládá zprávu dozorčí rady v souladu s čl. 36 stanov společnosti.

6. Schválení Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2020, roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání ztráty za rok 2020

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2020, účetní závěrku za rok 2020 a návrh představenstva na vypořádání ztráty za rok 2020.

. Odůvodnění: Schvalování Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku, účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku patří do působnosti valné hromady dle čl. 18 a 30 stanov společnosti a dle § 421 zákona č. 90/2012 Sb.

7. Schválení auditora ETI s.r.o., IČ: 24793451, se sídlem Bellevue 3245, Kročehlavy, 272 01 Kladno, na další období

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora ETI s.r.o. pro rok 2021.

Odůvodnění: Schvalování auditora patří do působnosti valné hromady dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb.

8. Rozhodnutí o mzdě generálního ředitele společnosti a o výši odměny k rozdělení pro orgány společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva o mzdě generálního ředitele společnosti a výši odměny k rozdělení orgánům společnosti - představenstvu a dozorčí radě.

Odůvodnění: Rozhodování o mzdě ředitele a rozhodnutí o výši odměny pro orgány společnosti patří do působnosti valné hromady dle čl. 18 stanov společnosti a dle § 61 zákona č. 90/2012 Sb.

9. Závěr

Výsledky hospodaření za rok 2020 (v tis. Kč):

Celkové výnosy: 309.117 Hospodářský výsledek (po zdanění): - 14.218

Celkové náklady: 323.335 Aktiva/pasiva: 454.416

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 19. 5. 2021. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má ten, kdo bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie.

Registrace akcionářů na valné hromadě začíná v den jejího konání v 8.00 hodin.

Pro účely zápisu do listiny přítomných akcionářů se akcionář-fyzická osoba prokazuje platným průkazem totožnosti a akcionář-právnická osoba originálem nebo ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku ve spojení s průkazem totožnosti fyzické osoby, která právnickou osobu na jednání zastupuje. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Akcionáři mohou být zastoupeni zmocněncem na základě úředně ověřené plné moci udělené akcionářem-fyzickou osobou nebo statutárním orgánem akcionáře-právnické osoby. Plná moc musí obsahovat úplné jméno akcionáře a zmocněnce, rodné číslo akcionáře-fyzické osoby, resp. název a IČO akcionáře-právnické osoby.

Listiny, o nichž se hlasuje na valné hromadě, jsou akcionářům k dispozici v sídle společnosti, nebo na internetových stránkách společnosti.

Akcionáři účastnící se valné hromady osobně jsou povinni dodržovat veškerá platná hygienická nařízení vydaná vládou ČR nebo MZ ČR popřípadě se podvolit měření tělesné teploty nebo antigennímu testu před vstupem do jednací místnosti.

Představenstvo JLV, a.s.