Pozvánka na VH

Představenstvo společnosti

JLV, a.s., IČO: 45272298, Chodovská 228/3, 141 00 Praha 4

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1430

svolává

v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a Stanovami společnosti

řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti, která se bude konat dne

24. 6. 2020 od 8.30 hodin v sídle společnosti: Chodovská 228/3, Praha 4

Pořad jednání valné hromady:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
 2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady. Odůvodnění: Schválení jednacího a hlasovacího řádu patří do působnosti valné hromady.
 3. Volba orgánů valné hromady. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady. Odůvodnění: Schválení orgánů valné hromady patří do působnosti valné hromady.
 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2019, roční účetní závěrka za rok 2019 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019. Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku, roční účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku, aby mohla valná hromada následně rozhodnout o schválení předložených materiálů a o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019.
 5. Zpráva dozorčí rady. Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.
 6. Schválení Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2019, roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2019, účetní závěrku za rok 2019 a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019. Odůvodnění: Schvalování Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku, účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku patří do působnosti valné hromady.
 7. Schválení auditora ETI s.r.o., IČO: 24793451, se sídlem Bellevue 3245, Kročehlavy, 272 01 Kladno, na další období. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora ETI s.r.o. pro rok 2020. Odůvodnění: Schvalování auditora patří do působnosti valné hromady.
 8. Odvolání a volba člena dozorčí rady. Návrh usnesení: Valná hromada odvolává člena dozorčí rady a schvaluje nového člena dozorčí rady. Odůvodnění: Volba členů dozorčí rady spadá do působnosti valné hromady.
 9. Rozhodnutí o mzdě generálního ředitele společnosti a o výši odměny pro orgány společnosti. Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva o mzdě generálního ředitele společnosti a výši odměny vyplacené orgánům společnosti. Odůvodnění: Rozhodování o mzdě generálního ředitele a rozhodnutí o výši odměny pro orgány společnosti patří do působnosti valné hromady.
 10. Závěr.
  Výsledky hospodaření za rok 2019 (v tis. Kč):

          Celkové výnosy: 555.627 Hospodářský výsledek (po zdanění): 14.901

          Celkové náklady: 540.726 Aktiva/pasiva: 521.580

           Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 17. 6. 2020. Právo účastnit se valné hromady a               vykonávat práva akcionáře má ten, kdo bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu emise z                       evidence Centrálního depozitáře cenných papírů.

           Registrace akcionářů na valné hromadě začíná v den jejího konání v 8.00 hodin.

           Pro účely zápisu do listiny přítomných akcionářů akcionář-fyzická osoba se prokazuje platným                 průkazem totožnosti a akcionář-právnická osoba originálem nebo ověřenou kopií platného                     výpisu z obchodního rejstříku ve spojení s průkazem totožnosti fyzické osoby, která právnickou               osobu na jednání zastupuje. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář 

           Akcionáři mohou být zastoupeni zmocněncem na základě úředně ověřené plné moci udělené               akcionářem-fyzickou osobou nebo statutárním orgánem akcionáře-právnické osoby. Plná moc                musí obsahovat úplné jméno akcionáře a zmocněnce, rodné číslo akcionáře-fyzické osoby, resp.            obchodní jméno a IČO akcionáře-právnické osoby.

          Představenstvo JLV, a.s.