Pozvánka 

Představenstvo společnosti

JLV, a.s.

IČO: 45272298, Chodovská 228/3, 141 00 Praha 4

svolává

v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a Stanovami společnosti

řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti, která se bude konat dne

26. 6. 2018 od 8.30 hodin

v sídle společnosti - Chodovská 228/3, Praha 4

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti
  2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady.

Odůvodnění: Schválení jednacího a hlasovacího řádu patří do působnosti valné hromady.

  1. Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje orgány valné hromady.

Odůvodnění: Schválení orgánů valné hromady patří do působnosti valné hromady.

  1. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2017, roční účetní závěrka za rok 2017 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku

za rok 2017.

Odůvodnění: Představenstvo předkládá valné hromadě Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku, roční účetní závěrku a návrh na vypořádání hospodářského výsledku, aby mohla valná hromada následně rozhodnout o schválení předložených materiálů a o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.

  • Zpráva dozorčí rady

Návrh usnesení: Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady.

  1. Schválení Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2017, roční účetní závěrky a rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2017, účetní závěrku za rok 2017 a návrh představenstva na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017.

. Odůvodnění: Schvalování Zprávy o podnikatelské činnosti a stavu majetku, účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku patří do působnosti valné hromady.

  1. Schválení auditora ETI s.r.o., IČO: 24793451, se sídlem Bellevue 3245, Kročehlavy, 272 01 Kladno, na další období

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje auditora ETI s.r.o. pro rok 2018.

Odůvodnění: Schvalování auditora patří do působnosti valné hromady.

  • Odvolání a volba členů představenstva

Návrh usnesení: valná hromada schvaluje za člena představenstva Ing. Jaromíra Bogiše, CSc., Bohumíra Bártu, Ing. Rudolfa Kubáta. Těmto členům uplynulo funkční období, na které byli zvoleni, dne 25.6.2018.

Odůvodnění: Volba členů představenstva spadá do působnosti valné hromady.

  1. Rozhodnutí o mzdě generálního ředitele společnosti a o výši odměny pro orgány společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje návrh představenstva o mzdě generálního ředitele společnosti a výši odměny vyplacené orgánům společnosti.

Odůvodnění: Rozhodování o mzdě ředitele a o odměňování orgánů společnosti patří do působnosti valné hromady.

  1. Závěr

Výsledky hospodaření za rok 2017 (v tis. Kč):

Celkové výnosy: 501.662 Hospodářský výsledek (po zdanění): 17.712

Celkové náklady: 483.950 Aktiva/pasiva: 510.597

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 19. 6. 2018. Právo účastnit se valné hromady a vykonávat práva akcionáře má ten, kdo bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu emise z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů.

Registrace akcionářů na valné hromadě začíná v den jejího konání v 8.00 hodin.

Pro účely zápisu do listiny přítomných akcionářů akcionář-fyzická osoba se prokazuje platným průkazem totožnosti a akcionář-právnická osoba originálem nebo ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku ve spojení s průkazem totožnosti fyzické osoby, která právnickou osobu na jednání zastupuje. Výdaje spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Akcionáři mohou být zastoupeni zmocněncem na základě úředně ověřené plné moci udělené akcionářem-fyzickou osobou nebo statutárním orgánem akcionáře-právnické osoby. Plná moc musí obsahovat úplné jméno akcionáře a zmocněnce, rodné číslo akcionáře-fyzické osoby, resp. obchodní jméno a IČO akcionáře-právnické osoby.

Představenstvo JLV, a.s.