Obchodní podmínky


obchodní společnosti JLV, a.s.

se sídlem Chodovská 228/3, Praha 4, 141 00
identifikační číslo: 45272298

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městský soud v Praze, oddíl 1430 vložka B, 
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.jlv.cz

· Obecná ustanovení

 • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") společnosti JLV, a.s., se sídlem Chodovská 228/3, 14100 Praha 4 Michle, IČ: 45272298, DIČ: CZ 45272298, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224189 (dále jen "Prodávající"), upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "OZ") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen "Kupující") prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.jlv.cz/e-shop (dále jen "webová stránka").
 • Prodávající nabízí na webové stránce ke koupi tištěnou knihu s názvem Gastronomie na kolejích (dále také jen "zboží"). Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu objednané zboží a převést na něj vlastnické právo a Kupující se zavazuje objednané a Prodávajícím podle objednávky dodané zboží převzít a zaplatit za něj Prodávajícímu kupní cenu.
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. V kupní smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od VOP. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
 • Kupní smlouvy i všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování.
 • Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím.

· Objednávka zboží

 • Prodávající uzavírá kupní smlouvu s Kupujícím prostřednictvím objednávky učiněné Kupujícím na webové stránce.
 • Při nákupu prostřednictvím webové stránky Kupující vybírá zboží ke koupi kliknutím na pole "Přidat do košíku" u zboží. Po ukončení výběru zboží a kliknutí na pole "Přejít do košíku", se zobrazí seznam všech vybraných položek zboží a pole "Přejít k dopravě a platbě". Po kliknutí následuje výběr dopravy a platby. Kupující zvolí způsob dopravy, dále zvolí způsob platby a následně klikne na pole "Přejít k doručovacím údajům" a vyplní své osobní údaje a fakturační adresu nezbytné pro uzavření kupní smlouvy a vystavení faktury. Kupující je srozuměn s tím, že označením políčka "Souhlasím s obchodními podmínkami", jež je součástí posledního kroku objednávky, potvrzuje, že se s těmito VOP podrobně seznámil s dostatečným časovým předstihem před provedením objednávky, a že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá. Pokud Kupující nesouhlasí se zněním VOP, příslušnou objednávku nelze dokončit. Kliknutím na pole "Dokončit objednávku" je objednávka dokončena a odeslána Prodávajícímu.
 • Do okamžiku kliknutí na pole "Dokončit objednávku", má Kupující možnost měnit předmět objednávky co do jednotlivých položek zboží a upravovat své osobní údaje a fakturační adresu, způsob platby a dopravy. Po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu e-mailem rekapitulaci objednávky obsahující číslo objednávky, objednané zboží, celkovou cenu objednaného zboží, zvolený způsob dodání a platby, termín dodání zboží, kontaktní údaje Kupujícího a text těchto VOP. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení této e-mailové zprávy Kupujícímu.
 • Zasláním objednávky Kupující potvrzuje, že se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami podrobně seznámil a že tyto VOP v plném rozsahu a bez výhrad přijímá.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 • V případě, že objednávané zboží nemá Prodávající na skladě, kontaktuje Kupujícího a nabídne dodání požadovaného zboží v delším dodacím termínu.

· Kupní cena a platební podmínky

 • Kupní cena zboží je uvedena u příslušné položky zboží na webové stránce v českých korunách včetně veškerých souvisejících daní a poplatků vyjma ceny dopravy.
 • Kupující si může zvolit mezi následujícími způsoby plateb objednávky (kupní ceny a případných nákladů spojených s dodáním zboží):
 • v hotovosti poštovní službě v místě doručení (na dobírku),
 • v hotovosti při osobním převzetí zboží v sídle Prodávajícího,
 • bezhotovostně přes platební bránu na webových stránkách.
 • Kupní cena je splatná nejpozději při převzetí zboží.
 • Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.
 • Prodávající je povinen předat ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu předá Prodávající Kupujícímu současně s předáním zboží a kopie faktury bude zaslána na email, který Kupující uvedl v objednávce.
 • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li dohodnuto jinak.

· Dodání zboží

 • Prodávající dodá zboží na dohodnutou adresu Kupujícího prostřednictvím smluvního přepravce (Česká pošta) za cenu dopravy (poštovné a balné) ve výši dle aktuálního ceníku uvedeného na webové stránce Prodávajícího. Kupující si rovněž může při objednávce zvolit, že si zboží vyzvedne osobně ve směnárně v 1. patře budovy na adrese Chodovská 3, Praha 4.
 • Prodávající zboží odešle Kupujícímu do týdne od uzavření kupní smlouvy, pokud je zboží skladem, jinak do dvou měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy.
 • Převzetí zboží potvrdí Kupující (osoba oprávněná zboží převzít) na dodacím listu při převzetí zboží. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
 • Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání v tomto místě. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Kupující je povinen Prodávajícího neprodleně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo osoby oprávněné k převzetí zboží nebo o chybách v údajích uvedených v objednávce či faktuře. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti Kupujícího podle tohoto ustanovení.
 • Termín dodání zboží, uvedený v rekapitulaci objednávky, představuje předpokládaný termín pro odeslání zboží Prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo termín dodání změnit. O tomto je povinen Kupujícího informovat v původní lhůtě pro doručení zboží.
 • K doručovanému zboží je vždy přiložena rekapitulace objednávky, faktura (daňový doklad) a formulář pro výměnu/vrácení zboží (odstoupení od smlouvy).
 • Vlastnické právo ke zboží jakož i nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího jeho předáním a převzetím.

· Práva z vadného plnění, reklamace

 • Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal,

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

d) je zboží v odpovídajícím množství,

e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uvedené neplatí:

a) u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo

d) vyplývá-li to z povahy věci.

 • Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 5.1, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li Kupující od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
 • Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 • Prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé po přechodu nebezpečí škody na zboží, jestliže tyto vady byly způsobeny vnějšími událostmi a nezpůsobil je Prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí plnil své povinnosti.
 • Práva z vadného plnění se uplatňují u Prodávajícího, na adrese jeho sídla, tak, že Kupující zašle reklamované zboží s písemným popisem vady. Kupující je povinen prokázat koupi zboží (daňovým dokladem). Pro reklamaci vad zboží může Kupující využít vzorový formulář, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.
 • Podmínkou pro kladné vyřízení reklamace je zboží vrácené neporušené a kompletní v originálním balení.
 • Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

· Odstoupení od kupní smlouvy

 • Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím komunikace na dálku ve lhůtě 14 dnů, a to bez udání důvodu. Lhůta běží ode dne převzetí zboží, a pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, lhůta běží ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 • Pro odstoupení od kupní smlouvy může Kupující-spotřebitel využít vzorový formulář, který je přílohou těchto VOP. Odstoupení Kupující zašle na adresu sídla Prodávajícího nebo na emailovou adresu Prodávajícího: jlv@jlv.cz
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li Kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu na adresu sídla bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to na vlastní náklady a při vlastním riziku nebezpečí škody vzniklé na zboží během přepravy zboží zpět Prodávajícímu.
 • Prodávající vrátí Kupujícímu-spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu-spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující-spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 • Jestliže Kupující-spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu- spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 • Odstoupí-li Kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu-spotřebiteli dříve, než mu Kupující-spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 • Kupující-spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

· Další práva a povinnosti smluvních stran

 • Fotografie, grafická prezentace nabízeného zboží, firemní loga či loga výrobků, slouží výhradně k prezentaci při provozu obchodu Prodávajícího, jsou chráněny autorským právem a Kupující není oprávněn s těmito prvky jakkoliv dále nakládat.
 • Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

· Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a s účinností ode dne 25. 5. 2018 rovněž Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
 • Kupující sděluje Prodávajícímu vyplněním údajů na webové stránce, telefonicky, emailem či dopisem doručeným Prodávajícímu poštou zejména tyto své osobní údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a emailová adresa.
 • Kupující je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujících pro účely splnění kupní smlouvy a případné vedení uživatelského účtu, jakož i pro účely reklamace zboží nebo uplatnění nároku na úhradu kupní ceny za zboží. Právním základem zpracování osobních údajů je tedy nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy a oprávněný zájem prodávajícího spočívající v zájmu na vyřízení reklamace zboží případně uplatnění nároku na úhradu kupní ceny za zboží.
 • Poskytnutí osobních údajů Kupujícího je smluvním požadavkem. V případě neposkytnutí osobních údajů Kupujícím nebude Prodávající schopen plnit své povinnosti z kupní smlouvy.
 • Prodávající zpracovává osobní údaje pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedeného účelu a po dobu nezbytně nutnou pro dosažení výše uvedeného účelu, případně po dobu stanovenou právními předpisy, nejdéle však po dobu 4 let od dodání zboží dle smlouvy uzavřené s kupujícím.
 • Kromě smluvních přepravců za účelem dodání zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje Kupujícího mohou být dále zpřístupněny třetím osobám, stanoví-li tak právní předpisy.
 • Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě.
 • Kupující má vůči Prodávajícímu následující práva:
 • na přístup ke svým osobním údajům,

Prodávající sdělí na základě žádosti Kupujícího Kupujícímu veškeré osobní údaje Kupujícího, které zpracovává;

 • na opravu svých osobních údajů,

Prodávající na žádost Kupujícího opraví osobní údaje Kupujícího, které Prodávající zpracovává, v souladu s požadavky Kupujícího;

 • na výmaz svých osobních údajů,

Prodávající na žádost Kupujícího vymaže osobní údaje Kupujícího, které Prodávající zpracovává, v souladu s požadavky Kupujícího;

 • na omezení zpracování svých osobních údajů,

Prodávající na žádost Kupujícího omezí rozsah zpracování osobních údajů Kupujícího, které Prodávající zpracovává, v souladu s požadavky Kupujícího;

 • na přenositelnost svých osobních údajů,

Prodávající na žádost Kupujícího přenese osobní údaje Kupujícího, které Prodávající zpracovává, na jiného správce, v souladu s požadavky Kupujícího.

 • vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

Kupující je oprávněn zaslat Prodávajícímu námitku proti zpracování osobních údajů Kupujícího a Prodávající je povinen se touto námitkou zabývat a reagovat na ni v přiměřené době.

 • Kupující má právo podat stížnost na Prodávajícího ohledně zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Prodávající nemá v úmyslu osobní údaje předávat do třetích zemí.

· Závěrečná ustanovení

 • Kontaktní osobou Prodávajícího je Ing. Karolína Slezáková, email: jlv@jlv.cz tel. číslo:  271 003 213
 • Veškerá práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího, které nejsou těmito všeobecnými obchodními podmínkami upraveny, se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 • V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, Prodávající informuje Kupujícího, který je spotřebitelem, o možnosti řešit případné spory vyplývající ze smluv uzavřených s Prodávajícím prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 • Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek není archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně změnit tyto všeobecné obchodní podmínky. Prodávající je v případě změny těchto podmínek podle věty první povinen o této skutečnosti bez odkladu informovat ty Kupující, jichž se to bezprostředně dotýká, a to na kontaktní e-mail uvedený Kupujícím.
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách www.jlv.cz.
 • Přílohu těchto VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení Kupujícího-spotřebitele od kupní smlouvy.

V Praze dne 18.10.2019

JLV, a.s.


Příloha: Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

JLV, a.s., se sídlem Chodovská 228/3, 14100 Praha 4 Michle, IČ: 45272298, DIČ: CZ 45272298, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224189 Internetový obchod: zde vyplňte webovou adresu Vašeho obchodu

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto knihy Gastronomie na kolejích:

• Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

• Číslo objednávky:

• Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem (*)

a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) (*)

• Jméno a příjmení spotřebitele:

• Adresa spotřebitele:

• Email:

• Telefon:

V (zde vyplňte místo), Dne (zde doplňte datum)

(podpis)

______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele


12.6. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování hodovská 228/3, Praha 4, 141 00 adresa elektronické pošty jlv@jlv.cz, telefon 271 003 213 .

V Praze dne 15.října 2019.